Er vold mot minoritetskvinner noe annet enn vold mot etnisk norske kvinner? Hvilken rolle spiller sexisme og rasisme? Og hvorfor går det så sakte i det voldsforebyggende arbeidet i Norge, selv etter #metoo?

Disse problemstillingene sto på dagsorden under MiRA-Senterets fulltegnede nasjonalkonferanse      torsdag 15. november. Selv om norske medier viser liten interesse for å belyse minoritetskvinners kamp mot kjønnsbasert vold engasjerer tematikken stort og konferansedagen var preget av engasjerte foredragsholdere og tilhørere, som alle bidro til mange viktige diskusjoner.

Etter #metoo – behov for politisk handling

Kulturminister Trine Skei Grande åpnet konferansen og vektla i sitt innlegg at det er kvinnene som våger å fortelle sin historie og belyse kvinneundertrykkende praksiser som er grunnen til at vi snakker om det før og etter metoo. Grande understreket også viktigheten av å heie frem særlig minoritetskvinner og unge jenter, som ofte står i de aller tøffeste kampene.

Statsråden ble etterfulgt av likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm som i tydelighet etterlyste politisk handling for å nå særlig marginaliserte grupper i det voldsforebyggende arbeidet. Ombudet trakk særlig frem minoritetskvinner i voldelige ekteskap som rammes av treårsregelen og inntektskravet for selvstendig opphold.

Sexisme og rasisme – «The process of violence» 

Isabella Lenarduzzi, direktør i JUMP (Promoting Gender Equality, Advancing the Economy) fra Brussel var dagens hovedforedragsholder. Med stort engasjement demonstrerte Lenarduzzi sammenhengen mellom innebygde samfunnsmekanismer som sexisme og rasisme, og hvordan dette påvirker kjønnsbasert vold og trakassering. Begge deler eksisterer innenfor ulikestilte samfunn med ulike rettigheter, som medfører privilegier for noen. «En refleksjon rundt egne privilegier kan være ukomfortabelt, men likefult er det nødvendig for å bekjempe kjønnsbasert vold mot kvinner», påpekte hun.

Erfaringsutveksling og veien videre

Etter svært innsiktsfulle foredrag fra både Khansa Ali prosjektleder ved MiRA-Senteret, Eva Oddrun Jakobsen fagkoordinator for risikoanalyse ved Oslo politidistrikt og Avin Khadir fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), ble det under andre halvdel av konferansedagen arrangert to parallelle workshop-sesjoner.

Workshop 1 tok opp diskusjonen om bruken av kulturbegrepet i forståelsen av vold mot minoritetskvinner. Minoritetskvinner deltok aktivt i diskusjonen, og flere pekte på at bruken av kulturbegrepet som forklaringsfaktor er uheldig, fordi det skaper et inntrykk av at vold mot minoritetskvinner er noe annet enn vold mot etnisk norske kvinner. I workshop 2 diskuterte deltakerne hvem som har ansvaret for det interseksjonelle voldsforebyggende arbeidet. Blant innspillene var at vold mot kvinner ikke kan privatiseres og må ses som et samfunnsansvar, og at skyld skal plasseres hos voldsutøver. Samtidig ble det påpekt at det er et politisk ansvar å sikre at hjelpeapparatet og politiet har tilstrekkelig ressurser til og yte god hjelp og ivareta den enkeltes trygghet. Etter workshopene ble forsamlingen samlet til en avsluttende panelsamtale og plenumsdiskusjon.

Empowerment er frihet – også fra vold

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi konkluderte dagen i sitt avsluttende innlegg. Hun påpekte at vi fortsatt står ovenfor store utfordringer når det gjelder å sikre frihet fra vold, særlig når det gjelder kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. #metoo-kampanjen har vært med på å belyse behovet for en samfunnsendring. Salimi vektla at vi både må kjempe på individnivå hvor hver enkelt kvinne skal få trygghet til å komme ut å fortelle sin historie, men også på systemnivå hvor kvinner som trer ut av en voldelig relasjon må få sin beskyttelse, og voldsutøver får den straffen som fortjenes. Lykkes vi ikke i å gjøre disse tingene hånd i hånd, får vi ingen endring.

Det er gjennom empowerment av kvinner vi klarer å sikre deres rettigheter, selvbestemmelse og autonomi. Årets konferanse og dagens mange sterke historier viste hvilken kraft som ligger i nettopp dette. Tusen takk til alle som deltok og som delte historier, kompetanse og erfaringer under konferansedagen.

Sammen forsetter vi kampen mot vold mot kvinner!