Sommeren står for døren og med det vet vi også at aktiviteten ved og i vannet øker betraktelig. I år blir det også en litt annerledes sommer for oss alle og redningsetatene rundt om i Norge forbereder seg dessverre på økt antall ulykker på og i vann, på veien og i forhold til brannforekomster. MiRA-Senteret har, i hele korona-perioden sett et økt behov for forebyggende arbeid blant annet knyttet til det å forebygge brann i hjemmet grunnet økt bruk av tekniske apparatet når mange har vært hjemme og før høysesong med bading har Senteret en viktig rolle i arbeidet med å styrke kunnskapen i minoritetsbefolkningen om det å ferdes trygt ved og i vann samtidig som vi må bidra til å bryte ned myter om minoriteter som gjør at mange i dag føler seg ubekvem og redde for å gjøre noe galt.

Innvandrere er overrepresentert i svømme- og brannulykker
MiRA-Senteret har gjennom mange år sett at minoritetskvinner, særlig de som står utenfor arbeidslivet, er en utsatt gruppe. Ofte mangler de grunnleggende svømmeopplæring, og står uten tilbud om førstehjelpsundervisning. Mange undersøkelser viser også at familier med minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt for skader i form av blant annet drukning og forbrenning. Gjennom prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner i førstehjelpsberedskapen» arbeider derfor MiRA-Senteret med å øke minoritetskvinners kunnskap og synliggjøre deres viktige rolle i førstehjelpsberedskapen.  Arbeidet inngår som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!», i regi av Helsedirektoratet og bidrar slik til å sikre at også en målgruppe som vanskelig nås gjennom andre tilbud får økt kunnskap om førstehjelp.

Myter til hinder
Både i majoritets- og minoritetsbefolkningen finnes det en del myter som kan være til hinder for god førstehjelpsopplæring. Gjennom kurs og workshops om førstehjelp på MiRA-Senteret har vi blant annet sett at flere har vært opptatt av informasjon de ser på filmer og i nyhetene som gjerne skaper et bilde som ikke stemmer helt med virkeligheten. Dette kan blant annet være relatert til myter om at det kun er de som ikke kan svømme som står i fare for å drukne og at et menneske som holder på å drukne roper og veiver med hendene for å tilkalle hjelp. Når det gjelder brann så tror mange at det oppstår brann kun på kjøkkenet og glemmer at det kan oppstå hvor som helst i huset under blant annet ladning av mobil, pc-en, stikkontakter som er overbelastet og oppvaskmaskiner, osv. Dette er myter som bidrar til at mange ofte ikke klarer å relatere seg til de reelle problemstillingene, og ikke vet hvilke faresignaler de skal se etter eller hvilke ting de selv kan gjøre for å forebygge at en ulykke skal skje.

Forebyggingsarbeid knyttet drukning og brann
I MiRA-Senterets forebyggende arbeid knyttet til tema om drukning og brann har vi derfor gjennomført både grunnleggende svømmeopplæring, førstehjelpskurs og samarbeidet med aktører som Oslo brann- og redningsetat og Redningsselskapet. I arbeidet har det vært helt sentralt og bygge førstehjelpskompetanse i tillegg til at vi har arbeidet aktivt med å bryte ned og snakke om ulike myter. Økt kunnskap og informasjon har blitt knyttet til realitetsbaserte situasjoner og har vært styrkende og avklarende for mange av kvinnene. Et viktig arbeid som kvinnene tar med seg inn i sommeren.

Ta ekstra godt vare på deg selv og dine nære i sommer!

Hold avstand- Vis nærhet!