MiRA-logo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har utsendt et forslag til en felles likestillings- og diskrimineringslov.

MiRA-Senteret er i utgangspunktet positive til en felles diskrimineringslov, hvor loven mot etnisk diskriminering er satt i sammenheng med kjønnsdiskriminering. Likevel forutsetter vår støtte at loven i større grad bidrar til å styrke minoritetskvinners vern mot dobbel diskriminering, og at familieliv og personlige forhold inkluderes i lovens virkeområde.

MiRA-Senteret anbefaler samtidig at den nye loven settes i bedre sammenheng med utlendingsloven, og at hudfarge defineres som et eget diskrimineringsgrunnlag.

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse i sin helhet her.