MiRA-Senteret har i en årrekke påpekt at det er enkelte som tjener store penger på barnevernsarbeid og MiRA-Senteret er med bakgrunn i dette overordnet positive til departementets forslag som strammer inn og klargjør blant annet når og hvordan private tjenesteytere kan brukes. MiRA-Senteret er samtidig kritiske til en tankegang om at økt bruk av institusjonsplasser levert av ideelle aktører vil bidra til å løse utfordringene knyttet til å sikre ytterligere forbedring av barnevernet som en institusjon som skal sikre rettsvern for alle. Samtidig savner vi et sterkere fokus på at faglig kompetanse i barnevernet både må være pedagogisk og inneholde mangfoldskompetanse for å sikre familier med minoritetsbakgrunn den oppfølgingen de har rett på.

Les hele høringsuttalelsen her!