Den 24.november arrangerer MiRA-Senteret en markering på Eidsvoll plass foran Stortinget. Markeringen skal sette søkelys på hvordan kvinnelige flyktninger er særlig sårbare for vold, og hvordan denne sårbarheten har blitt forsterket av det skjerpede botidskravet som ble innført i desember 2020. Vi krever at botidskravet må reverseres for å styrke rettsvernet til voldsutsatte minoritetskvinner.

MiRA-Senteret ber om tilslutning til markeringen

Sted: Eidsvoll plass foran Stortinget

Tid: Torsdag 24. november kl. 16-17

I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner vil MiRA-Senteret sette søkelys på hvordan vi kan gi bedre beskyttelse til voldsutsatte kvinner. Kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant voldsofre. Det er derfor viktig å sørge for at vi har et lovverk som bidrar til å verne om denne gruppen.

Botidskravet, som handler om hvor lenge man må bo i Norge før man får permanent opphold, kan øke risikoen for vold i nære relasjoner for kvinnelige innvandrere og flyktninger. Før permanent opphold er innvilget vil nemlig ikke flyktning- og innvandrerkvinner som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening kunne skille seg uten å risikere å miste oppholdstillatelsen sin. Botidskravet kan følgelig føre til at disse kvinnene føler seg presset til å forbli i destruktive og voldelige forhold. Da botidskravet ble skjerpet fra 3 til 5 år i 2020, i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp, ble risikoen dette innebærer for voldsutsatte kvinner, ikke tatt hensyn til.

MiRA-Senteret har tro på at ønsket om å beskytte voldsutsatte kvinner er stort i alle politiske partier, og at økt kunnskap om risikoen ved et forlenget botidskrav vil kunne få stortingsflertallet til å reversere kravet.

Vi oppfordrer både organisasjoner og privatpersoner til å slutte seg til markeringen, og stå sammen med MiRA-Senteret for å styrke sårbare kvinners rettigheter og rettsikkerhet!

Send gjerne e-post til krisehjelp@mirasenteret.no hvis du eller din organisasjon ønsker å tilslutte deg eller delta.

Følg og del gjerne arrangementet på Facebook!