Tirsdag, 25. juni inviterte vi til lunsjseminar på Litteraturhuset. På tapetet stod en diskusjon om regjeringens lovendringsforslag knyttet til avvergingsplikten og saker om kjønnslemlestelse. Stort oppmøte og gode diskusjoner gjorde seminaret til et godt faglig påfyll for alle som var til stede.

Stort engasjement

Seminaret ble arrangert i den anledning at regjeringen foreslår å flytte avvergingspliken for kjønnslemlestelse av kvinner fra § 284 tredje ledd, til § 196. Det vil si at avvergingsplikten vil gå fra å være spesifikk, og kun gjelde enkelte yrkesgrupper, til å bli generell og gjelde alle. Vårt valg av tittel på lunsjseminaret «Avverging eller tystersamfunn?» skapte en del debatt på sosiale media i forkant av arrangementet og prosjektleder, Khansa Ali innledet med og utdype hvordan vi gjennom dette ønsket å fremprovosere en reaksjon for å kunne rette søkelys mot flere slike forslag til justeringer i lovverket ofte flyr under radaren hos det meste av befolkningen.

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, poengterte videre at MiRA-Senteret som en høringsinstans og kunnskapsbank for spørsmål relatert til minoritetskvinner fortløpende følger med på de politiske utviklingene, men at mange som ikke får tilbud om dette kanskje ikke er klar over hvordan lovendringer sakte men sikkert forekommer, og ikke alltid uten uintenderte konsekvenser.

Tillit på spill

Prosjektleder ved MiRA-Senteret, Khansa Ali, innledet med å fortelle om den foreslåtte lovendringen, og MiRA-Senterets tanker rundt forslaget. Med avvergingsplikt skal man varsle dersom man mistenker at noe skal skje, og oppfatter det som «mest sannsynlig» at hendelsen vil finne sted. MiRA-Senteret stiller spørsmålstegn ved hvilken kompetanse vanlige borgere besitter for å kunne gjøre vurderingen om noe er «sannsynlig» eller «mer sannsynlig enn ikke» når til og med faglærte i skole og barnevern så ofte finner den avgjørelsen vanskelig. Ali uttrykte bekymring for at lovendringen kan føre til mer distanse og mistillit mellom minoritetssamfunn og majoritetssamfunn og at vi trenger tillitsbyggende tiltak, åpne kommunikasjonslinjer og innbydende lavterskeltilbud for å få bukt med kjønnslemlestelse.

Leder i African Cultural Awareness, Elvis Chi Nwosu holdt deretter innlegg, og fortalte om rollen som brobygger mellom minoritetssamfunn og majoritetssamfunn, og presiserte viktigheten av tillit i dette forholdet. Han la vekt på viktigheten av interkulturell kompetanse i offentlige institusjoner som barnevernet, og fortalte at dette dessverre er mangelfullt på nåværende tidspunkt. Han viste også til at det allerede med nåværende avvergingsplikt forekommer belastende inngripen i utsatte minoritetsfamiliers liv via mange mangelfullt begrunnede bekymringsmeldinger.

I panelsamtalen la MiRA-Senterets prosjektkoordinator, Maria Theresa Jones vekt på at kjønnslemlestelse av kvinner er noe som engasjerer både kvinner og unge jenter som MiRA-Senteret kommer i kontakt med. De tar selv initiativ til å holde samtalegrupper og uttrykker jevnlig ønsker om å få kunnskap om denne typen tematikk på en arena der de føler seg forstått. Både Ali og Jones fortalte at oppfatninger i storsamfunnet om kjønnslemlestelse fortsatt er en kilde til stigmatisering for minoritetskvinner, særlig med afrikansk og muslimsk bakgrunn. Mange opplever at de mistenkeliggjøres og opplever gjentatte utidige spørsmål om dette i det daglige.

Faglig påfyll

Når det ble åpnet for spørsmål kom det mange gode innspill fra salen. Deltakerne var opptatt av om ikke det var mulig at dette tiltaket kunne føre til at flere tilfeller ble rapportert i tide, og at det var der fokuset burde ligge. Videre ble det bragt oppmerksomhet til de andre lovbruddene som faller under den generelle avvergingsplikten, og om ikke kjønnslemlestelse var av samme alvorlighetsgrad som dette. Diskusjonen gikk også inn på naturen av avvergingsplikten, at den kan være komplisert og vanskelig å forså, samtidig som det ikke er praksis for å rettsforfølge brudd. Avslutningsvis ble viktigheten av å se de skjøre tillitsforholdene som kan stå på spill i en slik prosess.

MiRA-Senteret ønsker å takke alle som deltok for en viktig debatt. Vi tar nå med oss erfaringer og innspill og vil fortsette det viktige arbeidet med å sette fokus på viktige lovendringer og synliggjøre minoritetskvinners egne erfaringer og stemmer i den offentlige debatten.