I dagens samfunn florerer det av digitale muligheter og informasjon. For mange betyr dette flere muligheter og større handlingsrom i form av arbeid- og fremtidsmuligheter, men dette er langt fra virkeligheten for alle. For hva med de som ikke inkluderes i informasjonssamfunnet eller har tilgang til digitale verktøy? Det siste året har MiRA-Senteret jobbet med en kartleggingsundersøkelse for å få et innblikk i minoritetskvinners digitale virkelighet i krisetider og torsdag 18.november lanserte senteret den rykende ferske rapporten «Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden» under årets nasjonalkonferanse «virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer» på Oslo kongressenter. Onsdag 8.desember inviterer vi også til et digitalt seminar «digitalt utenforskap og minoriteter» og ønsker alle velkommen til å delta.

Digitalt utenforskap er et faktum, og ifølge tall fra SSB er det estimert at 800 000 personer i Norge har nedsatt samfunnsdeltagelse på grunn av digitalt utenforskap. Både forskning og statistikk peker i en retning der særlig minoritetskvinner havner utenfor.

MiRA-Senterets lavterskel digitalt opplæringstilbud for minoritetskvinner skaper trygghet og felleskap

MiRA-Senteret har i over 15 år tilbudt kvinner med minoritetsbakgrunn lavterskel digital opplæring. Gjennom denne erfaringen har Senteret sett hvordan andre sårbarhetsfaktorer forsterkes gjennom lave digitale ferdigheter. Det digitale skillet innad i befolkingen har økt etter at korona-pandemien brøt ut i Norge og Senteret så raskt hvilke alvorlige konsekvenser dette kom til å få for minoritetskvinner.  Mira-Senterets tilbud om digital opplæring har ikke kun bidratt til å øke digital kompetanse blant sårbare grupper, men også bidratt til trygghet og frihet til å ta kontroll over eget liv, et liv fritt fra vold, trakassering og økonomisk selvstendighet. Den digitale tryggheten kvinnene utvikler gjennom digital opplæring og datakurs på MiRA-Senteret, viderefører de til andre kvinner i sitt nærmiljø og nettverk, og til barn og andre i familien.

Gjennom vårt arbeid ser vi at denne overføringsverdien er helt essensiell for å skape endring på lang sikt, både på individ og samfunnsnivå, samt for å forebygge digitalt utenforskap blant sårbare og utsatte grupper. Dette er med på å sikre barn og unge gode og trygge oppvekstsvilkår.

MiRA-Senterets digitale seminar «digitalt utenforskap og minoriteter onsdag 8.desember

Nå ønsker MiRA-Senteret å sette søkelys på hvordan minoritetskvinners sårbarhetsfaktorer forsterkes gjennom ved å være i et digitalt utenforskap. I den forbindelse inviterer MiRA-Senteret til digitalt seminar om «digitalt utenforskap, sosial ulikhet og minoriteter», onsdag 8.desember klokken 10-11. På webinaret vil vi diskutere spennende tematikk som blant annet unge jenters møte med digital vold og trakassering, familiedynamikk og digitale hjelpemidler, offentlige instansers rolle i informasjonsformidling blant sårbare grupper og presentasjon av hovedfunnene fra MiRA-Senterets ferske rapport: «Zoom in-minoriteters tilgang til den digitale verden».

Bli med på MiRA-Senterets digitale seminar «digitalt utenforskap og minoriteter» og meld deg på ved å sende e-pot til: radgiver@mirasenteret.no (innen tirsdag 7.desember).

Se program for webinaret her!

Nok er nok- vi krever handling!

MiRA-Senteret har i flere år sett hvor skjevt fordelt informasjon og tilgang på digitale verktøy er fordelt i befolkningen, og hvordan livsnødvendig helseinformasjon ikke når ut til de mest sårbare og utsatte gruppene som trenger det mest. Senteret har sett hvor viktig det er å inkludere alle samfunnslag i informasjonssamfunnet, uavhengig av sosio-økonomisk status. Når det gjelder å forebygge digitalt utenforskap blant minoritetskvinner, kan ikke MiRA-Senteret lenger se på at det blir iverksatt tiltak og tildelt midler som ikke evner å nå ut til målgruppen. Vi kan heller ikke lenger sitte å se på at myndigheter og politikere antar at alle i befolkningen har generell digital kompetanse og skreddersyr tiltak som ikke når ut til de som trenger det mest. Fortsetter vi å ha denne tankegangen, risikerer vi å fortsette å presse sårbare mennesker ut av viktige samfunn og arbeidsarenaer, som igjen vil kunne påvirke barn og unges oppvekstsvilkår ved at digitalt utenforskap går i generasjoner.

MiRA-Senteret håper derfor at rapporten kan bidra til å øke bevisstheten rundt digitalt utenforskap i samfunnet vårt og samtidig rette fokus mot hvordan minoritetskvinners egne erfaringer kan bidra til å lage målrettede tiltak som kan styrke inkluderingsarbeidet.

Ønsker du å bestille rapporten Zoom in-minoriteters tilgang til den digitale verden, send e-post til: post@mirasenteret.no