I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at det er flere årsaker til at MiRA-Senteret per i dag ikke vil anbefale å innføre dobbelt statsborgerskap. Vi anbefaler at dersom en ønsker å forebygge terrorvirksomhet og radikalisering bør en satse på andre tiltak som ikke kan ha som virkning å fremmedgjøre deler av befolkningen. Dette dreier seg om å styrke møteplasser og nettverkarenaer som virker samlende spesielt for barn og unge, bekjempe levekårsproblemer og forebygge en polarisert debattkultur i det offentlige ordskifte.

Les hele høringsuttalelsen her!