«Selv om jeg har vært mye hjemme, har jeg vært aktiv i den forbindelse av at jeg studerer arabisk på nettet, jeg tilegner meg ny kunnskap hele tiden og leser mye. Det er viktig for meg å være et godt forbilde for mine barn, slik at når de kommer til meg med spørsmål så har jeg et utfyllende svar til dem».

Koronakrisen kom som et sjokk for de fleste av oss og hverdagen vår fikk drastiske endringer på kort tid. Det har nå gått litt over tre måneder siden vi fikk beskjed fra myndighetene at man skulle oppholde seg mest mulig hjemme og mange offentlige tilbud stengte ned på ubestemt tid. Dette skapte mange bekymringer og usikkerhet knyttet til fremtiden, og satte vår psykiske og fysiske helse på prøve.

Ved tidligere pandemier og epidemier, samt krisesituasjoner har man sett at spesielt minoritetsgrupper rammes hardt og at dette er en sårbar gruppe. Dette stemmer overens med MiRA-Senterets tidligere erfaringer og vi visste tidlig hvor utfordringsbildet lå på bakgrunn av våre erfaringer og kompetanse på feltet i årrekker. Dette var ikke et nytt fenomen for oss, og vi var raskt ute med å kunne tilby kvinner med minoritetsbakgrunn krisehjelp, rådgivning og digital opplæring, samt enkelte aktiviteter, kurs, workshops og seminarer i tråd med myndighetenes retningslinjer om smittevern. Språkbarrierer, lite nettverk og lav digital kompetanse har vært en ekstra utfordring for enkelte kvinner, og for å nå ut til disse kvinnene har det vært avgjørende at våre veiledere har tatt kontakt og vist støtte og omsorg til disse kvinnene, på over 24 språk. Våre veiledere har nettverk både i og utenfor Oslo, dermed når vi ut til en stor del av minoritetsbefolkningen.

Håndfaste aktiviteter gir trygghet!

Mødre som veiledere er et veletablert tiltak og metode MiRA-Senteret har praktisert i årrekker, og er et resultat av et langvarig arbeid. Tiltaket mødre som veiledere har som mål å utvikle kunnskap om et bredt spekter av temaer og rettigheter i det norske samfunnet, som er viktige og angår hverdagen til kvinner med minoritetsbakgrunn. Kvinnene utvikler seg dermed til å bli ressurspersoner og rollemodeller for andre kvinner i sitt nærmiljø og nettverk, samt familie og barn. Vi ser stor nytteverdi av å ha et håndfast tilbud for kvinner og gjennom koronakrisen har mødre som veiledere bidratt med at flere og flere kvinner har kunnet møte vanskelige tider på en bedre rustet måte, samt være en ressurs og støtte for andre kvinner i sitt nettverk.

Veilederrollen- en styrke i livet

Vi har snakket med en av veilederne ved MiRA-Senteret. Hun har vært frivillig på MiRA-Senteret i litt over et år, og allerede rukket å delta på mange ulike aktiviteter, veiledermøter, kurs, workshop, hun er også aktiv i første hjelp og livreddingsprosjektet der hun blant annet er livredder. Hun er veileder, og en gang i uken jobber hun med vår informasjonstelefon der hun videreformidler informasjon om koronaviruset på flere språk.  Hun er selv mor og har bred erfaring med ulike temaer knyttet til barn og familie. I intervjuet forteller Saida om hennes egen erfaring med koronakrisen og hvordan veilederrollen har bidratt til en positiv styrke gjennom koronakrisen.

” Kan du fortelle meg litt om hva du har gjort under koronakrisen?”

De første månedene var jeg mye hjemme. Jeg snakket ofte med familie, naboer og venner på telefon, og videreformidlet informasjon om koronakrisen og vi betrygget hverandre. Det var en del kvinner som var bekymret og redde, og jeg snakket med dem og informerte om hva de kunne gjøre i denne situasjonen hvis de trengte hjelp.

Jeg har selv barn, og merket at hverdagen deres ble forandret. Vi gjorde det beste ut av situasjonen vi befant oss i. For meg har det vært viktig å tenke på andre ting også, sette søkelys på de tingene som er bra i livet og som jeg er fornøyd med.

Selv om jeg har vært mye hjemme, har jeg vært aktiv i den forbindelse av at jeg studerer arabisk på nettet, jeg tilegner meg ny kunnskap hele tiden og leser mye. Det er viktig for meg å være et godt forbilde for mine barn, slik at når de kommer til meg med spørsmål så har jeg et utfyllende svar til. Noen ganger lurer de på hvordan jeg kan svare på alle disse spørsmålene, og da sier jeg at jeg daglig innhenter ny kunnskap gjennom ulike kanaler og leser mye. Det har vært viktig for meg å lære barna mine hvordan de skal hjelpe andre og vise omsorg. Under koronakrisen var sønnen min veldig hjelpsom, han banket på dører til naboer for å spørre om noen trengt hjelp med for eksempel handling eller lignende.

” Hvilke erfaringer har kvinner med minoritetsbakgrunn hatt under koronatiden?”

Jeg har også vært i kontakt med flere kvinner som har vært i en vanskelig situasjon, knyttet til familie og økonomi. Disse kvinne har jeg snakket jevnlig med og hjulpet. Hun har også videreformidlet informasjon om at kvinnene kan ta kontakt med MiRA-Senteret ved behov. Det er trygt å vite at man kan ta kontakt med MiRA-Senteret. Før jeg visste om MiRA-Senteret, trengte jeg også hjelp, men nå har jeg lært meg å være selvstendig og utviklet kunnskap på flere områder. Denne kunnskapen videreformidler jeg til både andre kvinner jeg kjenner og til familie. Det gir meg en god følelse av å kunne være en støtte for andre og hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

På MiRA-Senteret lærer man hvordan man kan styrke seg selv og bli selvstendig. Før pleide jeg ikke å gå ut så mye, men nå føler jeg at jeg har noe å gjøre og jeg er veldig glad i å tilegne meg ny kunnskap. Vi lærer om helse og andre viktige temaer og om hvilke rettigheter man har i det norske samfunnet som minoritetskvinne. For meg er det viktig å være oppdatert på hva som skjer i samfunnet. Dette er med på å gjøre meg selvstendig.

Koronakrisen er ikke over enda…

Selv om det norske samfunnet sakte, men sikkert begynner å normalisere seg og våre rutiner kommer tilbake må vi likevel belage oss på en annerledes tid fremover og erkjenne at dette vil prege oss en lang tid fremover, både psykisk og fysisk.

Det å kunne tilby et håndfasttilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn har vært avgjørende for å nå ut til sårbare grupper i samfunnet. Hvis man velger å se bort i fra denne gruppen, snakker vi om et samfunn som ikke finnes. Vi er nødt til å rette søkelyset og oppfordre til solidaritet og felleskap, også i krisesituasjoner.

Veilederne på MiRA-Senteret har engasjert seg i kampen med å nå med informasjon og vise støtte til kvinner i sitt nettverk og nærmiljø i en svært vanskelig situasjon, og denne kampen fortsetter inn i fremtiden.