Mens flertallet i Norge eier sin egen bolig, har leieboeres situasjon i stor grad blitt oversett. Boligpolitikken som ble ført i etterkrigstiden satset hovedsakelig på kooperative og individuelle selveiere. Skyggesidene ved denne politikken er imidlertid at leieboerne i Norge har et særlig svakt rettighetsvern. Denne gruppen tilsvarer rundt 1 million mennesker, og av dem møter særlig kvinner med minoritetsbakgrunn utfordringer. Vi på MiRA-Senteret har derfor jobbet for å endre dagens situasjon i lang tid.

Dagens leieboersituasjon

Boligsituasjonen for leieboere har altså vært et oversett område i norsk politikk over lengre tid, men med utviklingen av nyliberal boligpolitikk har situasjonen blitt ytterligere forverret. Deregulering av boligmarkedet gir stort handlingsrom for utnytting, og konsekvensene blir at standarden på våre boliger stadig reduseres samtidig som at husleieprisene øker. Men boliger skal være våre hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt for utleiefirmaer.

Da koronasituasjonen sto på som verst her i Norge ble det sagt at «… vi alle skulle være med på den store samfunnsdugnaden». I etterkant vet vi imidlertid at en felles innsats og dugnadsånd ikke var tilfelle. Utleierne fortsatte å øke leieprisene som før, til tross for den sårbare situasjonen leieboere sto i med permitteringer og ustabilitet i arbeidsmarkedet. Når regjeringen på sin side samtidig ga store økonomiske støttepakker til utleierne, ble makt- og utnyttelsesforholdet i boligsektoren ikke lenger mulig å overse. Korona-pandemien syntes å bli et forstørrelsesglass på de økonomiske og sosiale ulikheter som allerede eksisterte.

Samtidig har vi på MiRA-Senteret lenge sett og erfart hvordan utfordringene ved dagens boligsituasjon rammer noe ulikt. Rasisme og diskriminering skaper tilleggsutfordringer, og treffer særlig kvinner med minoritetsbakgrunn. Når det gjelder det private boligmarkedet har vi for eksempel utallige erfaringer hvor utleiere slutter å svare på henvendelser med en gang det viser seg at personen ikke har såkalte ‘flytende norsk’ kunnskaper, eller har en annen landbakgrunn utenfor enn fra Norge. Kvinner med minoritetsbakgrunn møter også utfordringer, ettersom innpass i det private boligmarkedet forutsetter høy grad av digitale ferdigheter. Uten kompetanse til å søke på eller vise at en er interessert i ulike boliger gjennom for eksempel finn.no, er det ikke vanskelig å se for seg at dette skaper utfordringer.

Den internasjonale leieboerdagen

Under den internasjonale leierboerdagen den 3. oktober, deltok MiRA-senteret i en panelsamtale for å belyse minoritetskvinners situasjon i boligsektoren. Dagen ble for første gang arrangert i samarbeid med Leieboerforeningen, Reduser Husleia og Boligopprøret, hvor hensikten var å skape bevissthet rundt våre felles utfordringer i boligsektoren.

Hvordan organisere seg på en bærekraftig måte som varer over tid, og ikke ender med enkeltaksjoner? MiRA-Senteret deltok i panelsamtalen, «Fra aksjonisme til organisering – hvordan kan leieboere organisere seg for å få gjennomslag for en rettferdig leiepolitikk?». Her delte vi våre erfaringer når det gjelder å mobilisere og organisere seg på en bærekraftig og interseksjonell måte, og for å belyse de styrker og ressurser som minoritetskvinner besitter.  

Lytt også til MiRA-Senterets podcast om dagens boligsituasjon, som snart legges ut på Spotify og Youtube. Følg våre kanaler, så får du automatisk oppdatering.