3. mars møtte over 100 personer opp til protestmarkering foran Stortinget mot innstramninger i utlendingsloven som rammer minoritetskvinner. Rungende kamprop, fengende trommerytmer og medrivende appeller ga næring til kampviljen og pågangsmotet til å fortsette arbeidet mot diskriminering og for en mer rettferdig utlendingslovgivning. Det faglige grunnlaget for dette arbeidet har også blitt styrket gjennom utgivelsen av boka Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter lansert på selveste kvinnedagen.

Protestmarkeringen 3. mars var initiert av MiRA-Senteret for å sette lys på rettighetstapet minoritetsbefolkningen har blitt utsatt for gjennom over 10 år med innstramninger i utlendingslovgivningen. Over 40 organisasjoner og politiske partier hadde sluttet seg til protestmarkeringen. Bjørk Gudmundsdottir Jonassen fra Jurk, Anne Green Nilsen fra Fagforbundet og Seher Aydar fra Rødt var noen av dem som bidro med appeller. Plakater med påskriften: «minstepensjon til alle», «lik rett til trygdeytelser» og «vi krever en rettferdig utlendingslov» synliggjorde budskapet om at utviklingen mot stadig mer forskjellsbehandling av innvandrere sammenliknet med resten av befolkningen må ta slutt.

Det sterke fokuset på å begrense innvandring til Norge har ført til et regelverk som særlig rammer kvinner med minoritetsbakgrunn og svekker deres rettigheter i Norge. For eksempel førte innstramninger i trygdeytelser i 2021 til at nyankomne flyktninger ikke lengre får rett til stønad som enslige forsørgere før etter fem år i Norge, og til at flyktninger ikke lengre har krav på full minstepensjon fra folketrygden. De strenge inntektskravene for å få innvilget permanent opphold og familiegjenforening som har blitt skjerpet de siste årene gjør at mange minoritetskvinner ikke har en reell mulighet til å selv kunne velge mellom familieliv, ekteskap eller skilsmisse og norsk-kravene som nå stilles for å få innvilget statsborgerskap er så høye at mange minoritetskvinner aldri vil kunne få innvilget statsborgerskap med de rettighetene som ligger i det.

MiRA-Senteret har dokumentert denne utviklingen i en bok med tittelen Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter skrevet av rådgiver ved MiRA-Senteret, Asla Maria Bø Fuglestad og professor emeritus Bente Puntervold Bø. Under protestmarkeringen ble boken overrakt justiskomiteen, representert ved Andreas Sjalg Unneland fra SV.

Offisiell lansering av boka foregikk på MiRA-Senterets empowerment-frokost på selveste kvinnedagen. Empowerment-frokosten ble åpnet av ordfører Marianne Borgen, før faglige innlegg fra forfatterne av boka fulgte. Bente Puntervold Bø fortalte om systematiske innstramninger i lovgivningen og om en utvikling mot mer forskjellsbehandling, mistenkeliggjøring og mindre vektlegging av FNs høykommissær for flyktningers uttalelser.

Asla Maria Bø Fuglestad tok utgangspunkt i spørsmålet om vi er på vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger, og problematiserte strategien med å forsøke å begrense innvandring ved å stramme inn på innvandreres velferdsgoder. Sanger og poet Sarah Camille Osmundsen berørte alle med fortelling og sang, og Fakhra Salimi avsluttet arrangementet med en hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet, og med oppfordring til å fortsette kampen for en rettferdig innvandring og flyktningpolitikk der viljen til å hjelpe omfatter alle flyktninger uavhengig av hudfarge og kulturbakgrunn.