Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter

Rettighetstapet innvandrer- og minoritetskvinner utsettes for kan ikke fortsette

Tid: Torsdag 3.mars kl. 15-17

Sted: Eidsvolls plass foran Stortinget

MiRA-Senteret arrangerer 3. mars en protestmarkering foran Stortinget mot de stadige innstramningstiltakene som har blitt gjort i utlendingslovgivningen de siste årene. Den samlede konsekvensen av disse innstramningene har gått ut over minoriteters tilgang til grunnleggende rettigheter. Spesielt hardt rammes minoritetskvinner.

For å oppnå en velferdsytelse eller oppholdstillatelse stilles det strengere krav i dag enn før. En av konsekvensene er rettighetstap og manglende rettsikkerhet for mange innvandrerkvinner og minoriteter generelt: Mange mister muligheten til den beskyttelsen som et norsk statsborgerskap innebærer fordi de ikke består norskkravene – dermed fratas de også mulighet til å stemme ved stortingsvalg. Mange må leve atskilt fra ektefelle og barn over lang tid fordi de ikke får seg en jobb med nok inntekt til å bestå inntektskravene, og mange tjener ikke nok til å få innvilget permanent oppholdstillatelse. Uten permanent oppholdstillatelse vil ikke kvinner som har kommet til Norge på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle kunne skille seg uten å risikere utvisning fra Norge.

Denne gradvise undermineringen av grunnleggende rettigheter har skjedd ganske umerkelig i Norge. Det virker ikke som hverken politikere i stortingssalen eller nordmenn flest er klar over hvor inngripende disse tiltakene er for innvandrer- og minoritetsbefolkningen her i landet.

MiRA-Senteret har jobbet med krisehjelp og veiledningsarbeid og forebygging av vold mot kvinner over flere ti-år. Vi har nå dokumentert utviklingen de siste ti-årene i en bok som tar for seg alle innstramningstiltakene og beskriver konsekvensene tiltakene har for innvandrer- og minoritetsbefolkningen som er bosatt i Norge og deres rettsikkerhet, velferd og mulighet til å oppnå likestilling.

Den 3. mars vil boka overleveres til Justisministeren og justiskomitéen på Stortinget. Det blir også appeller og musikkinnslag på Eidsvolls plass fra kl. 15-17.

Vi mener det er viktig å legge press på den nye regjeringen slik at ikke rettighetstapet innvandrerbefolkningen utsettes for får fortsette!

Vi håper så mange som mulig vil slutte seg til markeringen. Send gjerne e-post til post@mirasenteret.no for tilslutning.

Med vennlig hilsen MiRA-Senteret