Unge med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske, dette ble fastslått i en nordisk undersøkelse fra 2019. På nyåret skal det nå settes i gang et prøveprosjekt som skal få slutt på forskjellsbehandlingen i Oslo. Det var SV som i fjor fikk gjennomslag i budsjettforhandlingen med regjeringen om at det skal innføres et pilotprosjekt for kvitteringsordning i Oslo. Enkelte mener ordningen ikke er nok til å få til reel endring, men et skritt i riktig retning. Politiet har derimot underveis ved utviklingen av prøveprosjektet utrykt bekymring rundt en slik ordning, og mener blant annet at det kan føre til at det er med på å svekke politiets arbeid og at det heller burde utbredes bedre dialog. MiRA-Senteret mener at det er på høy tid med en endring.

Ny kvitteringsordning- hvordan fungerer den i praksis?

En kvitteringsordning innebærer at politiet skal loggføre når de stopper tilfeldige personer på gata, og at statistikken på dette skal offentliggjøres. Samtidig innebærer det at de som stoppes skal få en kvittering med en begrunnelse på hvorfor de har blitt stoppet.

Mange ungdommer i Oslo-området, spesielt ungdommer med minoritetsbakgrunn, opplever at de stadig blir stoppet i tilfeldige politikontroller, og at dette kan være belastende og trakasserende.

Unge mennesker med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske – på høy tid med endring!

I en undersøkelse utført av Antirasistisk Senter i 2017 oppga 12 prosent av de spurte som ikke var født i Norge at de opplevde regelmessige kontroller. I 2020 kom Diskrimineringsnemda frem til at politiet i Trondheim hadde diskriminert Awon Amidu, han opplevde i en periode på 5 år (2015-2020) å bli stoppet av politiet hele ti ganger. Kun tre av politikontrollene ble loggført i politiets register. Dette har det tidligere ikke vært krav om.

I kjølvannet av politidrapet på i George Floyd i USA og Black Lives Matter har enda flere unge engasjert seg og blitt mer opptatt av kvitteringsordningen.

MiRA-Senteret er i daglig kontakt med kvinner som selv har opplevd å bli stoppet uten grunn eller at deres barn har blitt stoppet. Senteret har hørt kvinners egne opplevelser, der de forteller at de enten er på vei hjem alene eller med barna sine, og har blitt stoppet i tilfeldig kontroll av politiet og hvor ydmykende og invaderende dette føles i hverdagslige settinger. De forteller at dette opplevelses som belastende, trakasserende og mange føler seg mistenkeliggjort. Kvinner forteller også hvordan dette svekker selvfølelsen og morsrollen når de ikke føler de kan beskytte seg selv eller sine egne barn fra like hendelser. Kvinner forteller også at deres barn hyppig blir stoppet av politiet, og at de føler seg maktesløs når barna deres kommer hjem og forteller om hendelsene. Nettopp fordi de ikke har noen bevis på at de ble anholdt, og dermed føler de at deres stemmer blir svekket i slike saker.

Samtidig påpeker flere at slike opplevelser setter varige spor og skaper maktubalanse i samfunnet vårt. Tilfeldige kontroller og ingen form for forklaring eller bevis i etterkant påvirker også tilliten mange unge har til politiet, mener MiRA-Senteret.  Både de overnevnte eksemplene og Senterets erfaringer peker i retning der det er nødvendig med endring på feltet og at dialog ikke har fungert hittil. Den nye kvitteringsordningen gir mange håp og et kollektivt samarbeid innad i sivilsamfunnet vil føre til at de som blir stoppet av politiet blir loggført og tatt med i statistikken videre. Hvorvidt en kvitteringsordning vil løse alle utfordringene er vanskelig å estimere, men det er et skritt i riktig retning og det vil kunne være med på å føre til at færre unge føler seg stigmatisert og forebygger maktbalansen som finnes i samfunnet vårt.