I april kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull utvikling og bekrefter behovet for et mer inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, der også «fattige» innvandrerbarn ses som ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden. Med dette som bakteppe inviterte MiRA-Senteret til et lunsjseminar med tittelen « Er fattigdom selvvalgt?» 19.juni. For første gang i nye lokaler.

Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret ønsket velkommen til de nærmere 60 deltakerne og innledet med å sette fokus på begrepet fattigdom og hvilke assosiasjoner det gir. Hun poengterte at det er viktig at selv om man er fattig økonomisk, er man ikke fattige som menneske og det er viktig å huske at begrepet fattig er et stigmatiserende begrep.

Khansa Ali, prosjektleder på MiRA-Senteret tok videre over og fortalte kort om MiRA-Senterets erfaringer i sitt arbeid med minoritetskvinner. Senteret møter daglig kvinner som ønsker å komme ut i jobb, men som på grunn av ulike strukturelle barrierer ikke kommer ut i arbeid. Vi ser slik at mange minoritetskvinner blir offer for en tiltakspolitikk der de deltar på ulike NAV-programmer, hvor arbeidsgivere kan benytte gratis arbeidskraft fremfor å betale lønn for å ansette en arbeidssøker. Deltakelse på praksisplasser, kvalifisering eller andre likende tiltak blir ikke nødvendigvis synlige på arbeidsledighetsstatistikken, men de blir synlige på fattigdomsstatistikken fordi slike tiltak ikke nødvendigvis stimulerer til lønnsøkning. Slike strukturelle barrierer gjør veldig mange minoritetskvinner til langtidsledige, noe som på sikt skaper avhengighet av velferdsordninger.

Innvandrere bryter med sosial arv

Hilde Lidèn, forsker ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på migrasjon, barns oppvekst og barnefattigdom og ga tilhørerne innblikk i det som er tallenes tale. Det er over 100 000 barn i Norge som lever i det som blir definert som lavinntektsfamilier og barn med minoritetsbakgrunn er overrepresentert. Men det er stor forskjell på ulike innvandrergrupper. Nye innvandrergrupper og de som har flyktningebakgrunn dominerer barnefattigdomsstatistikken. Hun avsluttet med å si at man må være utålmodig på kortsikt med å finne tiltak, men tålmodig på lang sikt. Mange er bekymret for at fattigdom skal gå i arv, spesielt hos innvandrere, men her er det viktig å bemerke seg at innvandrere selv ser ut til å ha en stor drivkraft til å komme seg ut av fattigdom slik at deres barn ikke skal fortsette i denne sirkelen, mens det er etnisk norske familier i denne situasjonen som kommer verst ut i denne sammenheng.

Hva gjør politikerne?
Vi var så heldige at vi fikk med oss varaordfører i Oslo, Khamsajiny Gunaratnam som var andre paneldeltaker. Dessverre fikk hun ikke vært med på diskusjonen til slutt, men oppsummerte i sitt innlegg de ulike satsningsområdene byrådet i Oslo har satt i gang for å redusere økende forskjeller i Oslo. Her løftet hun blant annet frem det å få flere lærere i barnetrinnet på skolen slik at alle barn får en god oppfølging og at man slik tidlig kan luke ut de utfordringer som kommer. Å bygge stolthet til nærmiljøet gjennom bydelssatsinger ble også poengtert.

Guri Melby stortingsrepresentant for Venstre innledet med å si at fattigdom selvsagt ikke er selvvalgt, men at det er en kompleks utfordring som trenger mange ulike aktører og løsninger for å skape endring. Melby spurte også om alt som skal gjøres må inn i det offentlige, og fremhevet at frivillig sektor må styrkes og brukes i større grad. Hun fokuserte på at det er viktig å gjøre barnehager tilgjengelig for alle, og at Venstre har fått gjennom at det fra i år er enda flere barn som får redusert betaling for barnehage. Hun poengterte også at det er viktig å få til at alle barn og unge fullfører skoleløpet slik at de får en god nok kompetanse til å kunne komme ut i arbeid som voksne.

Dårlig økonomi betyr ikke at man ikke er rik på egne ressurser
Neste innleder var bydelspolitiker og sosialarbeider fra bydel Sagene Reza Rezaee. Han fortalte om egne erfaringer fra hans arbeid i bydel Sagene. Han fremhevet viktigheten av å inkludere minoritetskvinner selv i arbeidet med å forebygge barnefattigdom. Samfunnet må se de ressursene som finnes blant minoritetskvinner og heller styrke det arbeidet de gjør. Det er viktig at de familiene det gjelder er med på å legge premissene når man diskuterer tiltak mot barnefattigdom i minoritetsfamilier, heller enn å gjøres til klienter.

Folk kommer ut i jobb – hvis det er jobber der!
Seher Aydar fra Rødt var sist ut av paneldeltakerne. Hun understreket at det er viktig å huske på at forskjeller handler ikke bare om penger, men også om makt, og at disse forskjellene går i arv da de blir reprodusert. Hun var opptatt av at tiltak må være universelle og har et klasseperspektiv, og at man må gå bort fra tankegangen av at mennesker velger å være avhengig av offentlig ytelser for det er ikke et reelt valg. Hun trakk fram barnetrygden som ikke har blitt økt og gratis barnehage som viktig tiltak for å forebygge lavinntekt. Hun mente også at man må innvilge krisepakker til de bydelene hvor det er høy arbeidsledighet.

Under spørsmålsrunden kom mange av tilhørerne med viktige innspill. Viktigheten av å huske på at fattigdom er relativt og kan oppleves som et enda større fall i bydeler der de fleste har veldig god råd var et viktig moment som ble brakt frem. Viktigheten av å tenke på tvers, gi steder som jobber tett med ungdom forutsigbarhet og kreativiteten ved eksempelvis å bruke seniorer som språkverter ble også løftet frem.

Seminarets deltakere konkluderte avslutningsvis med at fattigdom selvsagt ikke er selvvalgt. Ingen foreldre velger å ha for lite ressurser til seg og sine barn. Forståelse for hverandre og respekt for at mennesker har ulik bakgrunn og forutsetninger er kjerneverdier som må på plass. Sammen må vi finne løsninger som tar i bruk og anerkjenner hver enkelt sine ressurser.

MiRA-Senteret takker for et flott seminar – og er klare for å fortsette vårt målrettede arbeid som fremmer ressursene i alle kvinner og barn. Du kan se videoopptak av seminaret her!

Ønsker du bedre kunnskap om innvandrer- og flyktningkvinners situasjon eller om minoriteter, likestilling og integrering?

Ta en titt på våre konsulenttjenester MiRA Consult.