MiRA – Ressurssenter er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og det potensiale minoritetskvinner og -jenter besitter.

Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å ta kontakt hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement!

Reel likestilling

MiRA-Senteret arbeider med spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge. Gjennom juridisk bistand, informasjons- og nettverksarbeid, kursvirksomhet, politisk deltakelse og kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å bedre minoritetskvinners levekår i Norge. Les også intervju med Fakhra Salimi om MiRA i dag og i går her. 

Synliggjøring

All virksomhet på senteret er rettet mot synliggjøring av de ressurser minoritetskvinner og jenter besitter, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historier, erfaringer og kunnskap.

Ikke nøl, kontakt oss hvis du vil:
• snakke med noen
• ha råd og veiledning grunnet en vanskelig situasjon
• øke ditt sosiale nettverk og/eller samfunnsengasjement

Vi tilbyr råd og veiledning vedrørende:
• sosiale eller økonomiske problemer
• problemer hjemme eller på skolen
• kommunikasjon mellom generasjoner
• juridiske spørsmål
• dine rettigheter i forbindelse med bl.a. samliv, ekteskap og skilsmisse
• diskriminering

Meld deg inn i vårt nettverk og bidra med å realisere dine ideer i fellesskap med andre engasjerte kvinner og jenter. Du kan også ta kontakt med dine forslag til aktiviteter!

Finansiering av MiRA-Senterets arbeid

MiRA-Senteret mottar driftsstøtte over statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. Midlene administreres av henholdsvis Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for mangfold og integrering (EMI). I tillegg driver senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike bidragsytere som blant annet Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering, Redd Barna, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Hovedbilde.png