MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig organisasjon for innvandrer- og flyktningkvinner. MiRA-Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til noen religiøse grupper. Senteret er en interesseorganisasjon for kvinner med bakgrunn eller tilknytning til andre land enn Norge spesielt fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa.

Formål
• MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner skal være et kompetanse- og ressurssenter i innvandrerkvinnespørsmål.

• MiRA-Senteret skal arbeide for å styrke rettssikkerhet og selvorganisering blant innvandrerkvinner og skal arbeide for reell likestilling i det norske samfunnet.

• MiRA-Senteret skal gjennom rådgivning, informasjons- og kursvirksomhet medvirke til økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for innvandrerkvinners situasjon og rolle i det nye landet.

• MiRA-Senteret skal fremme innvandrer- og flyktningkvinnekultur og kvinnefellesskap.

Likestilling og likeverd
MiRA-Senterets etiske retningslinjer
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn for senterets arbeid.

Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og rettsikkerhet. Trygghet og åpenhet er sentrale verdier i vårt arbeid.

MiRA-Senteret skal gjenkjennes som faglig habilt. Både senterets brukere, offentlige instanser og andre som henvender seg til senteret for uttalelser skal kunne ha tillitt til vår faglige habilitet på områdene vi jobber med.