MiRA- Senterets rapportlansering Velkommen og innledning v, Khansa Ali

Rapportlansering-Seksuell helse og seksualisert vold fra et medisinsk perspektiv v/lege Mariam Anjum

MiRA-Senterets rapportlansering av: Min stemme – Minoritetskvinners og unge jenters seksuelle helse

MiRA Senterets rapportlansering: Min kropp – mine grenser, Hille Ashna

MiRA-Senterets rapportlansering: Panelsamtale og spørsmål fra salen

MiRA-Senteret ønsker alle et fredelig og engasjerende 2023!

God Jul og godt nyttår fra MiRA-Senteret

Director, Fakhra Salimi in conversation about post pandemic mental health situation with Dr Mehrunisha Suleman

Se samtalen mellom leder på MiRA-Senteret, Fakhra Salimi og Dr. for Medical Ethics and Law Education ved Oxford University (England). Her snakker de om post-pandemi situasjonen innen mental helse og også om viktigheten av medisinsk etikk. Podkasten er på engelsk.

See the conversation between the director of the MiRA Centra, Fakhra Salimi and Director of Medical Ethics ans Law Education at Oxford University. Hear them talk about the post-pandemic mental health situation and minorities and also about the meaning of medical ethics and the importance of it. The conversation is in English.

Podkast promo: Skyggesider av dagens boligpolitikk

I denne podkasten drøfter vi Norge som et demokratisk selveierland- skyggesider av boligpolitikk. Podkasten kommer snart!

Podkast: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter: Er kravene for permanent opphold og statsborgerskap integreringsfremmende?

Det har blitt stadig strengere krav som må innfris for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap, bl.a. er det de siste årene kommet nye krav om inntekt og bestått norsktest. På grunn av høye krav blir mange gående lenge med midlertidig oppholdstillatelse. Er disse kravene integreringsfremmende, eller kan de også virke mot sin hensikt?

Sammen med faglig rådgiver og medforfatter, Asla Maria Bø Fuglestad og administrasjonsleder, Anne Berit Sødal drøfter leder Fakhra Salimi i denne episoden om Innstramninger i regelverket om statsborgerskap og permanent opphold er integreringsfremmende.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter: Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 2)

De siste årene har myndighetene ført en svært streng innvandringspolitikk og man ser at innvandrere og asylsøkere mistenkeliggjøres mye i den offentlige debatten. Hvordan påvirkes politikkutforming og utlendingslovgivning av denne mistenkeliggjøringen? Se andre del (av to) av MiRA-Senterets podkast om mistenkeliggjøring og rettssikkerhet med medforfatter og professor emeretius, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen her.

Du kan også lytte til podkasten på Spotify.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for minoriteter – Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 1)

Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter! Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne første delen (av to) gjester MiRA-Senterets podkast av medforfatter og professor emeritus, Bente Puntervold Bø og høyesteretts advokat, Arild Humlen. Her drøftes funn fra boken knyttet til rettsikkerhet og mistenkeliggjøring i lys av både norske og europeiske tendenser og utvikling i politikk og ses i sammenheng med ulike menneskerettighetskonvensjoner.

Podkast: Velferdsstatens skyggeside – rettighetstap for minoriteter: Trygde- og pensjonsrettigheter

Menneskerettighetene er innlemmet i Norges grunnlov. Likevel fører utviklingen i innvandringspolitikk til at mange med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å oppnå fulle rettigheter!

Gjennom en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Denne episoden handler om trygde- og pensjonsrettigheter. Sammen med faglig rådgiver og medfortatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og nestleder, Khansa Ali drøfter leder, Fakhra Salimi i denne episoden endringer som er gjort i lovverket og spør blant annet om alle borgere har like trygde- og pensjonsrettigheter?

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for minoriteter: Instramninger og likestilling

Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? Kan den strenge utlendingslovgivningen svekke minoritetskvinners muligheter til å oppnå likestilling?

I en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne episoden drøfter leder, Fakhra Salimi, sammen med faglig rådgiver og medforfatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og politiker og samfunnsdebattant, Sofia Rana tematikken.

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Få det inn i hodet ditt!

Det finnes mange former for vold og fysisk vold er bare én type. Kvinner må opplyses om de ulike formene for vold som kan ramme dem. Dette er avgjørende for at kvinner og unge jenter selv og nettverket rundt dem, kan bidra til å avdekke problematisk oppførsel, sette i gang nødvendige tiltak og si

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Lite likestilling!

Det er nok ingen som vet «alt det er å vite» om noe som helst – ikke i noen felt, men i moderne medisinsk forskning er fortsatt alt for ofte mannen normen, mens kvinnen er avviket. Dette gjør at mye medisinsk forskning egentlig ikke er like korrekt for kvinner som den er for menn. Selv om det i dag gjøres stadig mer forskning på kvinner, mangler det fortsatt mye kunnskap i mange ledd.

I denne kampanjevideoen retter vi søkelys mot viktigheten av systematikk i å inkludere kjønnsperspektivet i all helseforskning og styrke den generelle representasjonen av minoritetskvinner i den offentlige debatten.

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Hårtap av stress!

Stress betyr påkjenning eller belastning! Dersom vi er utsatt for stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Kampanjevideoen- «hårtap av stress» retter fokus mot at stress kan påvirke deg på ulike måter både fysisk og psykisk og viktigheten av at du selv reflekterer rundt hva som gjør det stresset og hvordan kroppen din reagerer på det.

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei – Hegonomisk mann!

Kritisk kjønnsforståelse – svært viktig for styrket likestilling for kvinner. Hegonomisk maskulinitet er et analytisk begrep ment for å studere forhold mellom maskulinitet og makt, både på individ- og samfunnsnivå. Det viser blant annet til normer og strukturer i samfunnet som legitimerer menns dominans over kvinner.

Gjennom kampanjen: Et nei er et nei og denne informasjonsvideoen ønsker MiRA-Senteret å rette fokus mot viktigheten av kritisk kjønnsforståelse for å styrke arbeidet for likestilling for alle kvinner.

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Utnyttingsgrad

MiRA-Senteret lanserte torsdag 3.februar kampanjen: Min kropp – Mine grenser. Kampanjevideoen- Utnyttingsgrad retter fokus mot at du aldri skal la noen utnytte grensene dine.

Kampanjevideo: Et nei er et nei – Mye oppmerksomhet

MiRA-Senteret lanserte torsdag 3.februar kampanjen: Min kropp – Mine grenser. Kampanjevideoen- Mye oppmerksomhet introduserer tematikken og retter fokus mot at mye oppmerksomhet kan bli for mye og at en må kjenne på sine egne grenser og si i fra når det blir for mye: Et nei er et nei!

Podkast 4: Voksne minoritetskvinner og seksualitet

Podkast: Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og grensesetting

Podkast 2: MiRA-Senterets kampanje: Min kropp-mine grenser: Seksuell helse

MiRA-Senterets podkast: MiRA-Senterets kampanje: Min kropp-mine grenser, episode 1

Empowerment-frokost med boklansering, 8.mars

MiRA-Senterets podkast: 25.november, femisid og flyktningkvinners situasjon

Hør på MiRA-Senterets podkast i anledningen årets 16-dagers kampanje mot vold mot kvinner. Her samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, sosionom og prosjektleder, Khansa Ali og sosialantropolog og administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal om årets tema femisid. Med utgangspunkt i flyktningkvinners situasjon retter vi søkelys mot drap på kvinner, rettigheter og utsatthet for vold i nære relasjoner.

#stoppfemisid #sineitilvoldmotkvin

Koronapandemien og minoritetskvinner – sosial ulikhet og forebygging

Digitalt seminar: Islamofobi, høyreekstremisme og den pågående flyktningsituasjonen 23.september 2021

Informasjonsvideo om førstehjelp – brann

Informasjonsvideo om drukning/livredning

Informasjonsvideo om førstehjelp- hjerneslag

Informasjonsvideo om hjerteinfarkt/hjertestans

MiRA-Senterets unge jenter sier: Et Nei er et Nei!

Hør på unge jenter fra MiRA-Senterets jentegruppe i denne podkasten. Her snakker de om senterets voldsforebyggende arbeid rettet mot unge jenter og om hvorfor det er viktig at minoritetsjenter står fram og sier at: Et Nei er et Nei!

Webinar om informasjonsformidling om korona og vaksinasjon, 20.mai

Podcast Stortingsvalg 2021: Minoritetskvinner stiller krav!

MiRA-Senterets webinar- Valg og representasjon, 4.mai 13-14.30

MiRA-Senterets tilbud om digital opplæring

Infovideo- MiRA-Senterets tiltak: Mødre som veiledere

Infovideo- Kompetansehevende arbeid for god seksuell helse og reproduktive rettigheter

https://youtu.be/hs-Q6VqFx-4

Infovideo- MiRA-Senterets arbeid mot vold og overgrep

Infovideo- MiRA-Senterets arbeid med og for unge jenter

Lansering antologien: Vi tar ordet – minoritetskvinnekamp gjennom 40 år

Digitalt seminar: Nawal El Saadawi- en uredd menneskerettighetsforkjemper

MiRA-Senterets valgkampanje 2021

Åpning av MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 2021 v/Fakhra Salimi

Dans v/Anak Indonesia på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Musikk v/ Rohini og Shri Lal Sahajpal på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 2021

Musikk v/Busi Ncube på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Diplomutdeling v/Trine Skei Grande til nye «Mødre som veiledere» på kvinnekulturfestivalen 6.mars 2021

Dans v/Unity Crew på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Slampoesi v/Rehal Beraki på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Sang v/Nosizwe på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

MiRA-Senterets 8.mars hilsen 2021

MiRA-Senterets lanseringsseminar: Vi tar ordet

Nyttårs hilsen fra MiRA-Senteret

Mangfoldig julefeiring på MiRA-Senteret

Se og hør MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og administrasjons ansvarlig Anne Berit Sødal fortelle om Senterets mangfoldige julefeiring.

Jeg sier nei til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven v/Anne Berit Sødal, MiRA-Senteret

Jeg sier nei til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven!

«Det er ikke skattebetalerne som skal forsørge familien. Det bør man greie selv hvis man vil hente dem til Norge» sier Siv Jensen til Aftenposten den 6.desember.

Med dette viser hun til at Regjeringen sammen med FrP også i sine budsjettforhandlinger ønsker å stramme inn underholdskravet som stilles når man søker om familiegjenforening.

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/ administrasjonsansvarlig Anne Berit Sødal er svært kritiske til et slikt krav. Bli med oss og Si NEI til økt botidskrav og stadige innstramminger i utlendingsloven og ta avstand fra en politisk retorikk som skyver ansvaret for strukturell diskriminering i arbeidslivet over på minoritetskvinner.
Signer oppropet vår her!

https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…

Paneldiskusjon på MiRA-Senterets digitale nasjonalkonferanse 2020

Camara Joof med kulturelt innslag på digital nasjonalkonferanse 2020

Politisk aktivist og samfunnsdebattant, Sofia Rana holder innlegg på digital nasjonalkonferanse

https://youtu.be/nQsGIawB0Ws

Aktivist og direktør for Manifold Norway, Rahwa Yohannes holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Sosiolog og forfatter, Linn Stalsberg holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Forsker og grunnlegger av An-Nisa Society (UK), Humera Khan holder videoinnlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Stortingsrepresentant og leder av SVs inkluderingsutvalg, Marian Hussein holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Cand. sosiolog og kvinneaktivist, Suzan Rakhsh holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Aktivist og kvinnesaksforkjemper, Inge Ås holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Nancy Herz er konferansens konferansier og holder innlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Statssekretær, Grunde Almeland holder åpningsinnlegg på MiRA-Senterets digitale nasjonalkonferanse 2020

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi holder åpningsinnlegg på digital nasjonalkonferanse 2020

Økt botidskrav påvirker minoritetskvinners fysiske og psykiske helse – v/ Maria Theresa Jones, prosjektkoordinator på MiRA-Senteret

«Manglende rettssikkerhet for familiegjenforente innvandrerkvinner skaper høy grad av utrygghet de viktige første årene i Norge og påvirker mange minoritetskvinner både fysiske og psykiske helse og deres fremtidsmuligheter for deltakelse i samfunnet reduseres.»

MiRA-Senteret v/prosjektkoordinator Maria Theresa Jones sier NEI til økt botidskrav! Dette fordi vi vet at det vil bidra ytterligere til å vanskeliggjøre innvandrerkvinners muligheter til å komme inn i norsk arbeidsliv, etablere en selvstendig økonomi og forsørge seg.

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du bidra med og signere her:https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav

Botidskravet vil særskilt ramme voldsutsatte kvinner-Asla Maria Bø Fuglestad rådgiver, MiRA-Senteret

«Jeg er bekymret for konsekvensene av det skjerpede botidskravet. Dessverre vil det særlig ramme voldsutsatte kvinner.»
Hør hvorfor MiRA-Senteret v rådgiver, Asla Maria Fuglestad Bø sier NEI til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringen særskilt vil ramme voldsutsatte minoritetskvinner og svekke deres likestilling og rettssikkerhet i Norge.
MiRA-Senteret sier NEI til økning i botidskravet fordi vi mener at Regjeringen burde jobbe for å bedre rettighetene til minoritetskvinner og asylsøkere i stedet for å gjøre situasjonen enda vanskeligere.
Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her: https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for_budsjettforlik-_si_nei_til_botidskrav

Jeg sier nei til økning i botidskrav – Khansa Ali, prosjektleder ved MiRA-Senteret

«Jeg sier nei til økning av botidskrav for permanent opphold for flyktninger! Jeg sier nei fordi jeg tror på og ønsker et likestilt Norge. Lovforslaget som Regjeringen nå innfører svekker likestillingen i Norge».

Hør hvorfor MiRA-Senteret v/prosjektleder Khansa Ali sier nei til økning i botidskravet og hvordan vi mener lovendringene bidrar til å svekke rettsikkerheten til og til å forsterke skillene mellom kjønnene og mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.
MiRA-Senteret mener at kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, uavhengig om de gifter seg med etnisk norske menn eller menn med minoritetsbakgrunn, må få selvstendig juridisk status straks de ankommer Norge. Dette vil frigjøre kvinnene fra eventuelle avmaktssituasjoner og gi dem egne juridiske rettigheter.
Vi sier NEI til økt botidskrav og krever en utlendingslov som sikrer alle kvinner de samme rettighetene!

Ønsker du og støtte vårt opprop? Da kan du signere her.
https://www.opprop.net/digitalt_opprop_ofre_for…
https://youtu.be/hlDOgo3o-_4

Lansering av digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi introduserer vårt digitale opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav! MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt!

Vi håper at det er stor oppslutning om denne protesten blant alle dem som er opptatt av likestilling, minoriteters rettigheter og demokrati.
Vil du vise din støtte til det digitale oppropet? Send oss en e-post til post@mirasenteret.no eller legg inn en kommentar under, så kan vi sammen vise vår motstand!

25 november FNs internasjonale dag for avskaffelse

I dag, 25.november er FN’s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi retter her oppmerksomheten mot at dette er en kamp vi må ta hver dag!

Unge jenter – Bli med oss og si #EtNeiErEtNei nå!

Ubehagelige kommentarer og trakassering knyttet til utseende og kropp gjør at mange unge jenter med minoritetsbakgrunn føler seg mindre hvert!
Bli med oss og styrk bevisstheten rundt selvbestemmelse over egen kropp gjennom den landsdekkende kampanjen #EtNeiErEtNei Alle har rett til å si nei! Og når man sier nei. Ja da betyr det nei.

MiRA-Senterets landsdekkende kampanje -Et nei er et nei!

I dag lanserer MiRA-Senteret landsdekkende kampanje «Et nei er et nei».
Unge jenter med minoritetsbakgrunn er en spesielt sårbar gruppe når det gjelder vold og overgrep. Et helhetlig arbeid som inkluderer en bevisstgjøring rundt hva vold og overgrep er, samt hvordan man kan beskytte seg, bidrar til å redusere sårbarhet! Like viktig er det også å snakke om hva man kan gjøre dersom man har blitt utsatt for noe ubehagelig eller kriminelt.
Vi håper at dere vil ta del i vår viktige kampanje som handler om retten til å bestemme over eget liv! For mer informasjon, ta kontakt med oss og følg med her 😉 #EtNeiErEtNei

MiRA-Senteret inviterer til digital nasjonalkonferanse:

På grunn av den økende smitten i Oslo og kommunens nye retningslinjer om smittevern, vil årets konferanse foregå digitalt. MiRA-Senterets leder ønsker alle interesserte velkommen til å melde seg på vår konferanse den 19.november på Zoom. Se spennende program og meld deg på i dag.

MiRA-Senterets podkast- «Korona-timen»- Internasjonal solidaritet

Hvilken effekt har koronakrisen hatt på kvinner og barn som lever i land som er under konflikt? I denne episoden samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi med sosiolog og aktivist, Susan Rakhsh om internasjonal solidaritet under krisen.

Velkommen og åpning v/MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi

Åpningsinnlegg v/Ordfører i Oslo, Marianne Borgen

Statssekretær v/Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland

Byråd i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen

Prosjektkoordinator ved MiRA-Senteret, Sarah Iqbal

Lege ved Sykehuset Østfold, Friha Aftab

Forsker for NKVTS, Marianne Opaas

Likestillings-og diskrimineringsombud, Hanne Bjustrøm

MiRA-Senterets podkast – «Korona-timen»- Solidaritet og fellesskap

Ny podkast i MiRA-Senterets podkast-serie: «Korona-timen» er nå ute!


Hvordan har de mest sårbare gruppene blitt rammet av korona-pandemien og hvordan kan vi være solidariske uten å tråkke ned på de viktige sakene som skjer i samfunnet vårt? I denne episoden samtaler leder, Fakhra Salimi med samfunnsviter og avdelingsleder for Uloba Independent Living, Eva Marie Kanzler om hvordan ulike former for solidaritet og fellesskap har gjort seg synlige i korona-perioden.

Sommer hilsen fra MiRA-Senteret

MiRA-Senterets podkast- «Korona-timen» – Overlevelseskunst

MiRA-Senterets 4.podkast i serien «Korona-timen» er nå ute!

Hvordan finner man styrke til å mestre hverdagen i en krisesituasjon? I denne episoden samtaler leder, Fakhra Salimi med prosjektkoordinator, Maria Theresa Jones om hvordan ulike former for overlevelseskunst har hatt stor betydning for mange minoritetskvinner i korona-perioden.

MiRA-Senterets podkast- «Korona-timen»- Korona-skam og korona-skyld

MiRA-Senterets 3. podkast i serien «Korona-timen» er nå ute!

Hvilke psyko-sosiale utfordringer har dukket opp for minoritetskvinner under korona-pandemien? I denne episoden av «Korona-timen» diskuterer leder Fakhra Salimi og prosjektkoordinatorer, Maria Theresa Jones og Embla Middelkoop om den skammen, isolasjonen og skylden som mange har følt på.

MiRA-Senterets podkast «Korona-timen»- Korona.utlending.no

MiRA-Senterets 2. podkast er nå ute!


Hvilke utfordringer dukket opp for minoritetskvinner når Norge nærmest over natten ble stengt ned fysisk og alt skulle skje digitalt? Har fysisk distansering også skapt muligheter for et digitalt dytt og nye former for sosialisering og nærhet? Leder, Fakhra Salimi samtaler i podkasten: «Korona.utlending.no» med samfunnsviter og administrasjonsansvarlig på MiRA-Senteret, Anne Berit Sødal.

MiRA-Senterets podkast «Korona-timen»

MiRA-Senteret introduserer «Korona-timen». «Korona-timen» er en serie med podkast fra MiRA-Senteret som skal sette søkelyset på den utfordrende tiden vi er i nå. Podkasten blir ledet av MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi. Hun kommer til å få besøk av mange spennende gjester fremover, så følg med for å få innsiktsfulle og spennende refleksjoner fra minoritetskvinners egne perspektiv.

I dag er det første skoledag for flere tusen barn over hele Norge, og dagens episode som har fått tittelen «Dalens barn» er det nettopp oppstart av skolene og barnehagene som er tema. Gjest er Khansa Ali, prosjektleder og mamma til to som skal begynne i barnehage og skole i dag.

Waad Alrady på Beijing+25, den 5.mars 2020

Waad Alrady holder innlegg om de unges perspektiv og «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» på MiRA-Senterets lunsjseminar Beijing+25 den 5.mars

Samfunnsdebattant, Nancy Herz på Beijing+25 den 5.mars 2020

Samfunnsdebattant, Nancy Herz holder innlegg om de unges perspektiv og «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» på MiRA-Senterets lunsjeminar Beijing+25 den 5.mars 2020

Leder for Norsk Kvinnelobby, Lone Alice Johansen, Beijing+25 den 5.mars 2020

Leder for Norges Kvinnelobby, Lone Alice Johansen holder innlegg om hvordan styrke det voldsforebyggende arbeidet på MiRA-Senterets lunsjseminar Beijin+25 den 5.mars 2020

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, Beijing+25 den 5.mars

Busi Ncube spiller stemningsfull musikk på Beijing+25, den 5.mars

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja – Beijing+25 den 5.mars

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja holder innlegg om veien videre på likestillingsfeltet på MiRA-Senterets seminar Beijin+25, den 5.mars på Litteraturhuset

Leder på MiRA-Senteret, Fakhra Salimi innleder lunsjseminaret Beijing +25 den 5.mars 2020

Stemningsfilm fra MiRA-Senterets 30- års jubileumskonsert 2019

Stemningsfilm fra MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2019

Hilsen fra Statsminister Erna Solberg til MiRA-Senterets 30-års jubileumskonsert

Velkommen til utendørsutstilling på Rådhusplassen 21.oktober – 4.november

Velkommen til jubileumsarrangement med MiRA i høst!

MiRA’s valg video

Empowerment-frokost med H.M Dronning Sonja, 8.mars 2019

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi innleder MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2018